Warning: DOMDocument::load(http://www.vvd.nl/feeds/blog.rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/boazadank/domains/boazadank.nl/public_html/includes/classes/Rss.php on line 10

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.vvd.nl/feeds/blog.rss" in /home/boazadank/domains/boazadank.nl/public_html/includes/classes/Rss.php on line 10
Boaz Adank
Boaz Adank
Pre-kader voorjaarsnota debat

Afgelopen donderdag 12 maart heb ik namens de VVD Breda het volgende tijdens het pre-kader voorjaarsnota debat ingebracht:

De VVD fractie wil het College vanavond een aantal concrete voorstellen meegeven. Voorstellen die passen bij de stad omdat wij deze in de wijken en dorpen hebben opgehaald. Het verbindende voorwerk heeft de VVD dus gedaan. Voorzitter, voor het gemak  overhandig ik al onze voorstellen in één keer aan het einde van mijn betoog.

De VVD loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en stelt zich graag constructief op. Dit moet echter niet worden vertaald in blindelings instemmen met coalitieplannen. Het kunnen instemmen door de VVD met een voorjaarsnota en daarna een begroting, kan alleen als er voor ons voldoende herkenbare elementen in staan.

Voorzitter, De wereld om ons heen is aan het veranderen. Verschillende hervormingen, zowel landelijk als lokaal, gaan langzaam hun vruchten afwerpen. Op deze manier dragen zij bij aan een betere economische ontwikkeling.

De rol van de lokale overheid is aan het veranderen. We zijn nu voor onze inwoners het eerste loket als het gaat om zorg en ondersteuning bij inkomen. Daarnaast is de gemeente de enige instelling waar je terecht kunt voor paspoorten en vergunningen. Ook is de gemeente beheerder en eigenaar van de openbare ruimte en verantwoordelijk voor veiligheid. Dat vraagt om een overheid die je moet kunnen vertrouwen. Die doet wat ze zegt, en zegt wat ze doet.

Het zal geen verrassing zijn dat de VVD staat voor lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Het vorige college heeft de noodzaak om te bezuinigen opgelost en er kan nu gekozen worden tussen geld uitgeven aan de ene kant en lastenverlichting aan de andere kant. De VVD had het liefst gezien dat de OZB zou dalen net als de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De huidige coalitie heeft daarover  een afspraak; minimaal inflatiecorrectie een constructie waar het lijkt alsof de lasten in een gemiddelde situatie gelijk blijft. Maar het feit is en blijft dat in de begroting 2015 een verhoging van de OZB van 25% in het vooruitzicht stelt van de Bredanaars. U zou ons blij verrassen wanneer u het mogelijk maakt de stijging van 25% ozb ongedaan te maken. Het is mogelijk! Het is uw keus geweest het niet te doen! Een keus die voor ons onacceptabel is.

De VVD is ervan overtuigd  dat parkeertarieven een sturingselement is en niet is bedoeld als melkkoe. Wij zien dan ook graag dat het in de inloopstraten van het centrum mogelijk wordt het eerste half uur gratis te parkeren. Daarnaast zien wij graag dat de parkeertarieven in het centrum neerwaarts worden bijgesteld. Om de eenvoudige reden om zo meer bezoekers te trekken naar het winkelhart.

Tijdens de begroting 2015 hebben wij met elkaar gesproken over de hondenbelasting. De VVD ziet dan ook graag daad bij het woord om op het gebied van hondenbelasting een lastenverlichting te realiseren.   

De VVD staat voor een kleine maar wel een daadkrachtige overheid. Om er voor te zorgen dat ook in de toekomst de zorg kwalitatief goed en betaalbaar kan blijven, moeten we soms iets meer voor onszelf en voor elkaar zorgen, zonder daarbij als een vanzelfsprekendheid naar de overheid te kijken.

De VVD rekent op lef en durf van dit college bij het maken van deze keuzes.

Neem bijvoorbeeld Atea. We zien de reserves zeer snel teruglopen. We hebben geen glazen bol nodig om te kunnen concluderen dat er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. De VVD vreest dat het voortduren van deze situatie bij ATEA zal gaan leiden tot grote problemen. Alleen met echte keuzes kunnen wij de allerzwaksten blijven ondersteunen. De VVD ziet graag in de voorjaarsnota deze keuzes terug om Atea in 2016 een sluitende begroting te laten hebben.

Als het gaat om een kwalitatief goed voorzieningenniveau moeten we ook kijken naar de sportaccommodaties. Daar zijn, zowel qua beschikbare veldcapaciteit als qua onderhoud als qua kleedkamercapaciteit, de nodige problemen die moeten worden aangepakt. Sport is wat de VVD betreft belangrijk om veel uiteenlopende redenen. Wat ons betreft moeten we dan ook de problemen die de sportclubs hebben mee helpen oplossen.

Werkgelegenheid wordt gecreëerd door bedrijven, ondernemers en overheid. Nu is de VVD niet de partij die de overheidstaken wil laten toenemen. Wij willen dus inzetten op een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Zie het maar als het ondernemersloket 10.0. Niet de bedrijven naar je toelaten komen maar de bedrijven actief opzoeken.

U heeft grote ambities als het gaat om de burgerbegroting. De VVD is hier nog niet van overtuigd. Niet dat wij denken dat onze inwoners niet zelf zouden kunnen kiezen waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Het gaat ons meer om het idee dat wanneer de gemeente schijnbaar geld over heeft voor een speeltje de burgerbegroting zijn intrede doet.

De VVD ziet meer in het actief betrekken van inwoners bij investeringen in de openbare ruimte. Het is aan de raad de uitgaven vast te stellen en het college deze uit te voeren en het is aan de inwoners om te kiezen wat ze prettig en mooi leven vinden. Dit hoeft niet op het stadskantoor te worden bedacht. De VVD vraagt meer inspraak bij de investeringen op het gebied van openbaar beheer.

De VVD staat voor veiligheid. Er is nog een aantal punten in Breda die extra aandacht nodig hebben. De VVD ziet graag in 2016 nieuw beleid als het gaat om de vestiging van coffeeshops. De clustering in de Boschstraat geeft naast veel overlast niet de impuls die de Boschstraat verdient. Zeker niet als je ziet wat daar nu allemaal voor mooie dingen aan het opbloeien zijn. Cameratoezicht heeft gewerkt zo is gebleken. Op de korte termijn wil de VVD daarom in de Boschstraat en het Valkenberg cameratoezicht.

 


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/boazadank/domains/boazadank.nl/public_html/includes/modules/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:340) in /home/boazadank/domains/boazadank.nl/public_html/blog.php on line 26